Головна

logoМіжнародний електронний науковий журнал “Economic Processes Management” започаткований кафедрою економічної теорії Сумського державного університету у 2013 році.

Міжнародний електронний науковий журнал «Economic Processes Management» зареєстрований у міжнародному центрі періодичних видань (ІSSN Іnternatіonal Centre, м. Париж, Франція, www.іssn.org) і має міжнародний індекс ІSSN 2311-6293 (online).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014 Міжнародний електронний науковий журнал «Economic Processes Management» включено до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

Наукове видання висвітлює актуальні методологічні, теоретико-методичні та практичні аспекти управління економічними процесами.

Науковий електронний журнал «Economic Processes Management» містить такі рубрики:
– Теорія і методологія дослідження економічних процесів;
– Управління економічними процесами на мікрорівні;
– Управління економічними процесами на макрорівні;
– Міжнародні аспекти управління економічними процесами;
– Інноваційно-інвестиційні процеси в економічних системах;
– Управління економічними процесами в контексті сталого розвитку;
– Практика управління економічними процесами.

 

NEWS

In December 2015 Scientific journal «Economic Processes Management» have been reported in Index Copernicus Journals Master List, including indexing, ranking and abstracting journals and is a platform for scientific cooperation and implementation of joint scientific projects, and has 8 place among ukrainian scientific journals.