Умови публікації

Міжнародний електронний журнал “Economic Processes Management” публікує не опубліковані раніше і не представлені до публікації в інші видавництва статті, що містять оригінальні результати досліджень в сфері проблем управління економічними процесами.

Наукові статті повинні містити такі елементи (з виділенням по тексту статті):
–    постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями (Introduction);
–    аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор (Analysis of recent researches and publications);
–    виділення невирішених раніше питань, що є частиною загальної проблеми, яким присвячується стаття (Previously unsettled problem constituent);
–    формулювання мети статті (Main purpose of the article);
–    викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (Results and discussions);
–    висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним напрямом (Conclusions and further researches directions);
– список літератури, що повинен включати не менше 7 джерел та бути оформлений в стилі APA (References).

Для публікації в науковому журналі необхідно обов’язково подати такі матеріали на електронну адресу epm.journal@gmail.com:
1. Стаття, написана англійською мовою згідно вимог;
2. Анотація до статті російською, українською і англійською мовами із зазначенням П.І.Б. автора(ів) (повністю), назви статті і тексту анотації (100 слів);
3. Ключові слова російською, українською і англійською мовами (до 5-7 слів і словосполучень);
4. Відомості про автора (ів).

Для авторів, що представляють не Україну, обов’язковими є лише пп. 1, 2 (у частині наявності анотації англійською і бажано російською мовою) і п. 4!

За відсутності одного з перелічених компонентів, наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали редколегією до розгляду не приймаються і не рецензуються.

Прийняті до розгляду статті проходять перевірку на наявність плагіату і таємне зовнішнє рецензування, результати яких повідомляються автору.

Вартість публікації визначається на основі кількості сторінок статті і становить 20 гривень за сторінку. При позитивному відгуку рецензентів авторові надсилається повідомлення про прийняття статті до публікації, розрахунок вартості оплати та реквізити для оплати.