Автору

Міжнародний електронний журнал “Economic Processes Management” публікує не опубліковані раніше і не представлені до публікації в інші видавництва статті, що містять оригінальні результати досліджень в сфері проблем управління економічними процесами.

Наукові статті повинні містити такі елементи (з виділенням по тексту статті):
– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями (Introduction);
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор (Analysis of recent researches and publications);
– виділення невирішених раніше питань, що є частиною загальної проблеми, яким присвячується стаття (Previously unsettled problem constituent);
– формулювання мети статті (Main purpose of the article);
– викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (Results and discussions);
– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним напрямом (Conclusions and further researches directions);
– список літератури, що повинен включати не менше 7 джерел та бути оформлений в стилі APA (References).

Для публікації в науковому журналі необхідно обов’язково подати такі матеріали на електронну адресу epm.journal@gmail.com:
1. Стаття, написана англійською мовою згідно вимог;
2. Анотація (не менше 250 знаків), ключові слова (не менше 10) та назва статті із зазначенням П.І.Б. автора(ів) (повністю) та посади українською, російською і англійською мовами;
3. Відомості про автора (ів).

Для авторів, які представляють не Україну, обов’язковими є лише пп. 1, 2 (у частині наявності анотації англійською і бажано російською мовою) і п. 3.

За відсутності одного з перелічених компонентів, наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали редколегією до розгляду не приймаються і не рецензуються.

Прийняті до розгляду статті проходять перевірку на наявність плагіату і таємне рецензування, результати яких повідомляються автору.

Вартість публікації визначається на основі кількості сторінок статті і становить 20 гривень (2 дол. США) за сторінку. При позитивному відгуку рецензентів авторові надсилається повідомлення про прийняття статті до публікації, розрахунок вартості оплати та реквізити для оплати.

Вимоги до оформлення статей    

Обсяг статті має бути не менше 5 сторінок.

Статті оформляються на аркушах формату А4 з полями 20 мм; абзацний відступ – 10 мм; міжрядковий інтервал – одинарний. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, без видозмін, зі звичайним міжлітерним інтервалом, без зайвих пробілів і спеціальних знаків. Виноски не допускаються, посилання на джерела літератури оформляються у квадратних дужках.

Зліва у верхньому куті сторінки зазначається УДК та JEL-індекс статті , шрифт Times New Roman, кегль – 14.

Через рядок по центру – назва статті (шрифт Times New Roman, кегль – 14, верхній регістр, напівжирний).

Через рядок – справа П.І.Б. першого автора. Наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи.

Через рядок – анотація (шрифт Tіmes New Roman, кегль – 12, курсив). На наступному рядку – ключові слова (не менше 10 слів) (шрифт Tіmes New Roman, кегль – 12, курсив).

Через два рядки – текст статті відповідно до загальних вимог до оформлення.

Оформлення списку літератури – згідно зі стандартом APA.  В основному матеріалі мають бути розміщенні посилання на праці всіх авторів, які згадуються у статті. Усі джерела, які подані в списку літератури, повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу.

 АНКЕТА АВТОРА

Прізвище, ім’я, по батькові автора
Місце навчання /роботи
Країна, місто
Контактний телефон
E-maіl
Назва статті
Назва рубрики журналу