Governing ecological security of the global economic systems

Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2017. № 3
Section: Management of economic processes in context of sustainable development

Cite this article:
Shkola V. Yu., Domashenko M. D., Kuchmiyov A. V., Shkola Yu. O. (2017). Sustainable marketing in the health care organizations, Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, 3, Retrieved from: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_3/2017_3_5.pdf

Full-Text PDF

Authors:

Shkola Viktoriia Yurіyivna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of economic theory, Sumy State University (Sumy, Ukraine)
Domashenko Maryna Dmytrivna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory,
Sumy State University (Sumy, Ukraine)
Kuchmiyov Andrew Volodymyrovych
Candidate of Economic Sciences (Kyiv, Ukraine)
Shkola Yulia Oleksandrivna
Lecturer of the Department of English Philology,
National Pedagogical Dragomanov University (Kyiv, Ukraine)

Abstract:
Factors complex is formed, which describe constituents in the global economic system. Theoretical and methodic approach to choose marketing strategies to provide ecological security of the economic system, based on economic system ecological security estimation methodics, is improved. Methodic approach to ground complex of instruments concerning economic system ecological security provision, based on the factors to estimate their potential, level of the ecological security and factors of the economic system development synchrony and ecological security provision, is suggested. Methodic approach to estimate processes synchrony to provide ecological security in the economic system, is suggested.

Keywords:
ecological security, global economic system, synchrony, strategy, sustainable development

References
1. Dany`ly`shy`n, B.M., & Stepanenko, A.V., & Ral`chuk, O.M. (2008). Bezpeka regioniv Ukrayiny` i strategiya yiyi garantuvannya. Pry`rodno-texnogenna (ekologichna) bezpeka [Ukrain’s Regions Security and Strategy to guarantee it]. Ky`yiv, Ukrayina: Naukova dumka. [in Ukrainian]
2. Gorbulin, V.P., & Kachy`ns`ky`j, A.B.(2009). Zasady` nacional`noyi bezpeky` Ukrayiny` [Fundamentals of National Security of Ukrain]. Ky`yiv, Ukrayina: Intertexnologiya. [in Ukrainian]
3. Shevchuk, V. Ya., & Satalkin, Yu. M., & Bilyavs`ky`j, G. O. (2004). Ekologichne upravlinnya [Environmental management]. Ky`yiv, Ukrayina: Ly`bid`. [in Ukrainian]
4. Kuchmijov, A.V. (2014). Upravlinnya ekologichnoyu bezpekoyu ekonomichny`x sy`stem na zasadax markety`ngu. [Ecological safety management of economic systems based on marketing principles]. Extended abstract of candidate’s thesis. Sumy: SumSU [in Ukrainian]
5. Shkola, V.Yu., & Prokopenko, O.V., & Domashenko, M.D., & Troyan, M.Yu., & Kuchmijov, A.V. (2014). Metody`chny`j pidxid do vy`boru instrumentiv zabezpechennya ekologichnoyi bezpeky` ekonomichnoyi sy`stemy` [Methodic approach to choose tools ensuring economic system environmental security]. Markety`ngovi aspekty` upravlinnya innovacijny`m rozvy`tkom. – Marketing issues of innovation development management. Sumy`, Ukrayina: TOV «Drukars`ky`j dim «Papirus», (pp. 403-417) [in Ukrainian]
6. Prokopenko, O. V., & Shkola, V. Yu., & Domashenko, M. D., & Troian, M. Yu. (2015). Modelling of the processes synchronized dealing with ecological safety within economic system. Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, 2. Retrieved from: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_2/2015_2_24.pdf [in English]
7. Prokopenko O.V. (2008). Ekologizaciya innovacijnoyi diyal`nosti: moty`vacijny`j pidxid [Ecologization of innovation activity: motivation approach]. Sumy`, Ukrayina: Universy`tets`ka kny`ga. [in Ukrainian]
8. Ximich, O. (2002). Ekologichna bezpeka yak element nacional`noyi bezpeky` [Ecological Security as constituent of national security]. Pravo Ukrayiny` – Low of Ukrain, 11, 44-48. [in Ukrainian]
9. Xloby`stov, Ye. V. (2005). Problemy` zabezpechennya ekologichnoyi bezpeky` v umovax transformaciyi ekonomiky` Ukrayiny` [Problems to provide environmental security in the conditions of economic transformation in Ukrain]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv: CSPFU. [in Ukrainian]
10. Shkola, V.Yu. (2008). Ekonomichni osnovy` prognozuvannya zhy`ttyevogo cy`klu ekologichny`x innovacij. [Economic Fundamentals of Ecological Innovations Life Cycle forecasting]. Extended abstract of candidate’s thesis. Sumy: SumSU [in Ukrainian]
11. Shmandij, V.M. (2004). Upravlinnya ekologichnoyu bezpekoyu na regional`nomu rivni (teorety`chni ta prakty`chni aspekty`) [Environmental Security Management at the Region Level (Theoretical and Practical Aspect)]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kharkiv: USRIEP. [in Ukrainian]
12. Danilova-Daniliana, V.I. (Eds). (1997). Ekologiia, ohrana prirody i ekologicheskaia bezopasnost [Ecology, nature protection and ecological security]. Moskva, Rossiia.: Izdatelstvo MNEPU. [in Russian]