Opeshko N. S. Development the method of integral evaluation the efficiency of management of financing the enterprise

Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2017. № 2
Section: Economic processes management at microlevel

Cite this article:
Opeshko N. S. (2017). Development the method of integral evaluation the efficiency of management of financing the enterprise, Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, 2, Retrieved from: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_2/epm2017_2_3.pdf

Full-Text PDF

Authors:
Opeshko Nataliya Sergiivna
PhD (Economics), Lecturer of Financial Services Management Department,
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Abstract:
The essence of the concept of «financing the enterprise» was determined. The system of indicators of measuring the effectiveness of management of financing the enterprise was developed. The internal structure of linkages in the scorecard was investigated. The method of integral evaluation of management of financing the enterprise was developed. The usefulness of using the developed method of integral evaluation was proved based on conducted experiments.

Keywords:
financing of enterprise, methodology, evaluation, enterprise, factors

References
1. Abyisheva, A. V. (2009). Finansovoe obespechenie malogo predprinimatelstva [Financial support of small business]. Extended abstract of candidate’s thesis. St. Petersburg [in Russian].
2. Alyeksyeyenkom, L. M., Oleksiyenko V. M., Yurkevych A. I. (2000). Ekonomichnyy slovnyk: bankivs’ka sprava, fondovyy rynok (ukrayins’ko-anhliys’kyy tlumachnyy slovnyk) [Economic dictionary: banking, stock market]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].
3. Dudnyk, O. V. (2012). Utochnyuval’ne oznachennya ponyat’ «finansuvannya» ta «investuvannya» v sil’s’komu hospodarstvi [The specifying the definition of concepts of “financing” and “investment” in agriculture]. Visnyk Kharkivs’koho natsional’noho tekhnichnoho universytetu sil’s’koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, 125, 74–81 [in Ukrainian].
4. Moldavanova, M. I. (1993). Entsyklopedychnyy slovnyk biznesmena: menedzhment, marketynh, informatyka [Businessman Collegiate Dictionary: management, marketing, computer science]. K.: Tekhnika [in Ukrainian].
5. Ershova, I. V. (1999). Imuschestvo i finansyi predpriyatiya. Pravovoe regulirovanie [Property and finance of the enterprise. Legal regulation]. M.: Yurist [in Ukrainian].
6. Kislitsyina, L. V. (2012). Finansirovanie predpriyatiy regiona v usloviyah ih strukturirovaniya [Financing of the enterprises of the region in the conditions of their structuring]. Extended abstract of candidate’s thesis. Irkutsk [in Russian].
7. Lapusta, M. G, Porshnev A. G., Starostin Y. L., Skamay L. G. (2002). Predprinimatelstvo : uchebnik [Entrepreneurship: a textbook]. M.: Infa-m [in Russian].
8. Mekheda, N. H., Lytvyn T. Y. (2015). Dzherela finansuvannya diyal’nosti pidpryyemstv [Sources of financing activity of the enterprises]. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/11_NND_2015/Economics/10_191104.doc.htm/.
9. Neshitoy A. S. Investitsii: uchebnik [Investments: a textbook]. M.: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K» [in Russian].
10. Syisoeva, E. F. (2008). Finansovyie resursyi i kapital organizatsiy [Financial resources and capital of organizations]. Extended abstract of doctor’s thesis. Volgograd [in Russian].
11. Tarasyuk, H. M., Shvab L. I. (2003). Planuvannya diyal’nosti pidpryyemstva : navchal’nyy posibnyk [Planning of business]. K.: «Karavela» [in Ukrainian].
12. Tereshchenko, O. O. (2003). Finansova diyal’nist’ sub”yektiv hospodaryuvannya: navch. Posibnyk [Financial activities of business entities]. K.: KNEU [in Ukrainian].
13. Yuriya S. I., Fedosova V. M. Finansy : pidruchnyk [Finances]. K. : Znannya [in Ukrainian].
14. Metod Fibonachchi. Retrieved from: http://math.semestr.ru/optim/fibonacci.php.