Świeboda W. Accounting for European funds in budget entities

Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2017. № 2
Section: International aspects of economic processes management

Cite this article:
Świeboda W. (2017). Accounting for European funds in budget entities, Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, 2, Retrieved from: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_2/epm2017_2_1.pdf

Full-Text PDF

Authors:
Świeboda Wioletta
Ph.D. student of Accounting Department,
University of Economics in Katowice, Poland

Abstract:
European funds as well as non-returnable foreign funding received by local government entities as part of projects, are classified as income of those entities, the accounting of which is similar, and in accord with existing regulations. The aim of this study is to examine some practical resolutions pertaining to financial records used in accounting departments, as well as practical examples of accounting and presenting information on projects co-funded by European resources.

Keywords:
European resources, European funds, European Union budget, expenses, co-funding

References
1. Czym są Fundusze Europejskie? (2017, March 31). Retrieved from https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/czym-sa-fundusze-europejskie.
2. Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 01.09.2011 r. (2017, April 1). Retrieved from www.sgk.gofin.pl.
3. Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich (2017, March 31). Retrieved from https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach-europejskich.
4. Korolewska, M. (2017, April 1). Dotacje. Retrieved from: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=1ED4F6EB0353CF90C1257A610032279D&litera=D.
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (2010). Dziennik Ustaw, 128, item 861.
6. Sposób na DOCHODOWY 5/2015 – maj (2017, April 1). Retrieved from https://www.ksiegowego.pl/dochodowy/ARCHIWUM/2015/Sposob-na-DOCHODOWY-5-2015-maj, pp. 36–37.
7. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (2010). Dziennik Ustaw, 80, item 526, with following changes.
8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (2009). Dziennik Ustaw, 157, item 1240 with the following changes.
9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (2013). Dziennik Ustaw, item 855 with the following changes, articles: 126, 127, 130, 131.
10. Zasady prowadzenia ewidencji środków europejskich w jednostce budżetowej (2011). Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, 17.