Problems of software financial resources agrarian sector in the current economic conditions of management

Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2016. № 4
Section: Economic processes management at microlevel

Cite this article:
Grischuk N. V. (2016). Problems of software financial resources agrarian sector in the current economic conditions of management, Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, 4, Retrieved from: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2016_4/epm2016_4_9.pdf

Full-Text PDF

Author:
Grischuk Nadiya Viktorivna
Lecturer, Department of finances, banking and insurance,
Vinnitsa National Agrarian University, Ukraine

Abstract:
Research of financial science on questions providing of financial resources does not exhaust and needs a further study that acquires new descriptions and vectors of development constantly, what costing illuminations in the conditions of present time. Research of the state of provision of financial resources agrarian to the sector of economy with allocating of main segment – loan and attracted financial resources, today topically. In the article the essence funds are considered sources of agricultural enterprises financial resources and problems associated with the formation and use of financial resources in the modern world. Also the problems arising in improving the process of raising funds agricultural enterprises. Revealed that an effective tool to attract financial resources is the issue of convertible bonds and the introduction of agricultural receipts. It is well-proven that in the conditions of unstable environment forward development of the system of agrarian relations must be carried out on the basis of the government programs, and normatively-legal adjusting that take into account not only the existent state of affairs at the market of agroindustrial products but also economic provision of enterprises national agrarian to the sector.

Keywords:
agricultural firm, financial resources, securities, agricultural receipts, financial imbalances, credit, investment.

References
1. Zelisko, I. (2015). Evolutionary determinants of economic category «financial resources». Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, 4. Retrieved from http://epm.fem.sumdu.edu.ua/2015_4_3/ [in Ukrainian]
2. Nedilska, L. V. (2010). Orhanizatsiino-ekonomichny imekhanizm upravlinnia finansovymy resursamy silskohospodarskykh pidpryiemstv [Organizationally-economic mechanism of management of agricultural enterprises financial resources]. Zhytomyr. [in Ukrainian]
3. Gudz O. Ye. (2007). Zabezpechennia finansovymy resursamy silskohospodarskykh pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, praktyka [Providing of agricultural enterprises financial resources: theory, methodology, practice]. Kyiv [in Ukrainian]
4. Hrynova, V. M. & Hrynova, V. O. (2004). Finansy pidpryiemstv: navch. posibnyk [Finances of enterprises : train aid]. Kyiv: Znannia-Pres [in Ukrainian].
5. Ponedilchuk, T. V. (2015). Analiz dynamiky kapitalnykh investytsii v ekonomitsi krainy [An analysis of dynamics of capital investments is in the economy of country]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, 1, 276. [in Ukrainian]
6. Stan kredytuvannia APK u 2015 rotsi. Ofitsiinyi sait Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy [Official web-site of Ministry of agrarian politics and food of Ukraine]. Retrieved from http://minagro.gov.ua/node/17529 [in Ukrainian]
7. Pro zatverdzhennia Poriadku vykorystannia koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu biudzheti dlia finansovoi pidtrymky zakhodiv v ahropromyslovomu kompleksi shliakhom zdeshevlennia kredytiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine: About claim of Order of the use of the money envisaged in the state budget for sponsorship of measures in an agroindustrial complex by reduction of prices of credits]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-p [in Ukrainian]
8. Agrarni rozpiski – alternativniy mehanizm kredituvannya agrarnogo sektoru ukrayini. [Agrarni rozpiski alternativniy mehanizm kredituvannya agrarnogo sectors of Ukrayini] Retrieved from tmtp://yur-gazeta. com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/ [in Ukrainian]
9. Lupenko, U.I. & Feshchenkom V. Suchasni instrumenty dlia finansuvannia ahrarnoho sektoru ekonomiky [Modern instruments are for financing agrarian to the sector of economy]. Ukraina finansova: Informatsiino-analitychnyi portal Ukrainskoho ahentstva finansovoho rozvytku. Retrieved from http://www.ufin.com.ua/ [in Ukrainian]
10. Zakon Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo sproshchennya umov vedennya biznesu (derehulyatsiya). [The law of Ukraine «On making alteration to some legislative acts of Ukraine in relation to simplification of terms of doing business (is changed)»]. vid 12.02.2015, # 191-VIII // Holos Ukrayiny. – 2015. – # 61. [in Ukrainian]