Scientific and methodic approaches to reveal stability essence at the industrial enterprises and its functional components

Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2016. № 4
Section: Economic processes management at microlevel

Cite this article:
Lyulyov O. V. (2016). Scientific and methodic approaches to reveal stability essence at the industrial enterprises and its functional components , Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, 4, Retrieved from: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2016_4/epm2016_4_12.pdf

Full-Text PDF

Authors:
Lyulyov Oleksii Valentynovych
PhD, Associate Professor of Economics and Business-Administration Department,
Sumy State University, Ukraine

Abstract:
The article deals with theoretical analysis of the scientific approaches concerning definition of the concept “stability”, which exist in the scientific literature. There are five different approaches to interpret the concept “enterprise stability”, as an open economic system. On this base, the author’s definition of the enterprise stability is formed. Due to the carried out analysis of the main tendencies in changes of the industry development factors for 2006-2015 and future expectations, the main functional constituents of the enterprise stability. The author suggests to use an approach of self-organizational artificial neural networks to evaluate stability degree at the industrial enterprises.

Keywords:
open system, industrial enterprise, self-organizing artificial neural networks, system, stability, functional component of stability.

References
1. Vlasyuk, О.S., Bazylyuk, Ya.V., Davydenko, S.V. (2014). Ryzyky ta zahrozy ekonomichnii bezpetsi Ukrainy u 2015-2016 rokakh ta mekhanizm yikh minimizatsii [Risks and threatens for economic safety in Ukraine in 2015-2016 and mechanisms of their minimization]. Stratehichni priorytety. Seriia «Ekonomika» – Strategic priorities. Series “Economic”, 56. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/1886/ [in Ukrainian].
2. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Site of State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
3. Forsay̆t ekonomiky Ukraïny: serednostrokovyy̆ (2015–2020 roky) i dovhostrokovyy̆ (2020–2030 roky) chasovi horyzonty [Foresight of Ukrainian Economy: mid-term (2015–2020) and long-term (2020–2030) time horizons]. Kyiv : NTUU “KPI”. Retrieved from http://wdc.org.ua/uk/node/182605 [in Ukrainian].
4. Akoff, R.L. (1969). Sistemyi, organizatsii i mezhdistsiplinarnyie issledovaniya [Systems, organizations and interdisciplinary research]. Sistemnyie issledovaniya. Ezhegodnik – Systematic research. Yearbook, 143-164. Retrieved from http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/6412 [in Russian].
5. Kharchenko V.А. (2013). Systemnyi pidkhid do stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom [System approach to strategic management of enterprises]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 1, 157-160 [in Ukrainian].
6. Bormotova, M.V., Zolotarev S.K. (2004). Teoreticheskie problemyi tolkovaniya suschnosti sotsialno-ekonomicheskoy sistemyi kak kategori [Theoretical problems to interpret the essence of social and economic system as a category]. Ekonomika rozvytku – Economics of development, 3, 35-38 [in Russian].
7. Melnyk, L.G. (2006). Ekonomika razvitiya [Economics of Development]. Sumy: University Book [in Russian].
8. Melnyk, L.G. (2012). Teoriya samoorganizatsii ekonomicheskih sistem [Self-Organization Theory for Economic Systems]. Sumy: University Book [in Russian].
9. Pavlovsky, М. (2001). Stiikist ekonomichnoi systemy – neobkhidna umova zrostannia dobrobutu [Stability in the economic system – necessary condition to increase wealth]. Zhurnal Universum – Journal Universum, 1–2. Retrieved from http://universum.lviv.ua/magazines/universum/2001/1.html [in Ukrainian].
10. Yatsenko, B.I. (2014). Upravlinnia konkurentnoiu stiikistiu promyslovykh pidpryiemstv: teoretychnyi aspekt [Management by competition stability of industrial enterprises: theoretical aspect]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli – Scientific Bulletin of PUET. A series of “Economic Sciences”, 5 (67), 100-106 [in Ukrainian].
11. Kozlovskij, S.V., Semenenko, V.V., Shevchuk R.Yu. (2012). Teoretyko-metodologichni pidhody do vyznachennja stijkosti ekonomichnyh system [Theoretical-methodological approaches of definition stability of economic systems]. Zbirnyk naukovyh prac’ VNAU. Serija: ekon. nauky Proceedings of VNAU. A series of “Economics”, 4 (70), 106-110 [in Ukrainian].
12. Dzyublyuk, О.V., Mykhaylyuk, R.V. (2009). Finansova stiikist bankiv yak osnova efektyvnoho funktsionuvannia kredytnoi systemy [Financial stability in banks as a base of the credit system effective functioning]. Ternopil: LLC “Ternopil-graph” [in Ukrainian].
13. Tarasova, О.О., Tsyamryuk, Yu.S. (2013). Rozrobka systemy pokaznykiv dlia otsinky finansovo-ekonomichnoi stiikosti pidpryiemstva [Investigation of the indexes system to evaluate financial and economic stability at the enterprise]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi pidpryiemstv – Problems of a systemic approach to the economy enterprises, 10 (2). Retrieved from http://www.sciary.com/journal-aymara-scientific-economp-article-292114 [in Ukrainian].
14. Revenko, D.S. (2014). Doslidzhennia dynamichnoi stiikosti ekonomichnoho zrostannia Ukrainy (determinovanyi pidkhid) [Study of the economic growth dynamic stability in Ukraine (determinated approach)]. Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu – Bulletin of East-European University of economics and management, 2 (17), 146-155 [in Ukrainian].
15. Arefyeva, О.V., Horodyanska, D.M. (2008). Ekonomichna stiikist pidpryiemstva: sutnist, skladovi ta zakhody z yii zabezpechennia [Economic stability of the enterprise: essence, components and its providing methods]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of economics, 8(86), 83-90 [in Ukrainian].
16. Melnik, О.M. (2010). Finansova stiikist pidpryiemstva v suchasnii ekonomitsi [Financial firmness of enterprise is in modern economy]. Visnyk Natsionalnoho universytetu „Lvivska politekhnika” – Visnyk (Official Gazette) of Lviv Polytechnic National University: Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Development Problems, 691, 188-192 [in Ukrainian].
17. Slobodyan, N.H. (2014). Analiz i prohnozuvannia finansovoi stiikosti pidpryiemstva v suchasnykh umovakh: metodolohiia i praktyka [Analysis and prognostication of the financial stability at the enterprise under modern conditions: methodology and practice]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, Vols. 18, 2, 239-245 [in Ukrainian].
18. Partin, G.О. (2010). Osoblyvosti vplyvu osnovnykh chynnykiv na finansovu stiikist pidpryiemstva v umovakh finansovo-ekonomichnoi kryzy [Peculiarities of the main factors impact on the financial stability at the enterprise under conditions of the financial and economic crisis]. Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy – Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 10, 276-279 [in Ukrainian].
19. Feschchur, R.V., Baranivska, Kh.S. (2010) Ekonomichna stiikist pidpryiemstva – Stanovlennia poniatiinoho bazysu [Еconomic stability of the enterprise – Establishment of the conceptual base]. Visnyk Natsionalnoho universytetu „Lvivska politekhnika” – Visnyk (Official Gazette) of Lviv Polytechnic National University: Economics and Management Problems, 684, 284-290 [in Ukrainian].
20. Yeremeichuk, R.А. (2002). Obosnovanie strategii ustoychivogo razvitiya predpriyatiya [Grounding of the sustainable development strategy at the enterprise]. Ekonomika rozvytku – Economics of development, 2(22), 56-60 [in Russian].
21. Slobodchykova, O.A. (2012). Mekhanizm zabezpechennia stratehichnoi stiikosti pidpryiemstva hirnycho-metalurhiinoho kompleksu v umovakh provedennia restrukturyzatsii [Mechanism of support of strategic stability of the enterprise of mining and metallurgical complex in terms of restructuring]. Internet-kholdynh Oleha Soskina, [Online], Retrieved from http://soskin.info/ea/2012/7-8/201216.html [in Ukrainian].