Theoretical justification of indicators system to estimate the regional stability level considering its development peculiarities

Granovska Lyudmyla Mykolayivna
Doctor of Economics, Professor,
Head of Agricultural Meliorations and Environmental Economics Department,

Nyzheholenko Kateryna Sergiyivna
Postgraduate Student of Agricultural Meliorations and Environmental Economics Department,
Kherson State Agrarian University, Ukraine

 • The article deals with theoretical analysis of the indicators system concept, observes in details such components of this system as society, nature, economy. The general indicators of social, ecological, and economic system development are considered. It has been found that indicators are the indexes system of ecological, economical, and social development and give the possibility to analyze and control the implementation of areas sustainable development statement. The system of indicators, which characterize the level of the region stability on the basis of domestic and foreign experience considering region peculiarities, has been improved. At that, the regional peculiarities of both the natural and resource potential and the economical activity impact on the natural and resource potential have been taken into account.
 • sustainable development, indicator, index, indicators of sustainable development, indicators of social and economic development.
 • Download full text of the article
 • 1. Biliavskyi, H. O., Furdui, R. S., Kostikov, I. Yu. (2004). Osnovy ekolohii [Fundamentals of Ecology]. Кyiv.: Lybid [in Ukrainian].
  2. Herasymchuk, Z. V. (2008). Rehionalna polityka staloho rozvytku: teoriia, metodolohiia, praktyka [Regional Policies of Sustainable Development: Theory, Methodology, Practice ]. Lutsk: Nadstyria [in Ukrainian].
  3. Danylyshyn, B. M. (1996). Jekologo-jekonomicheskie problemy obespechenija ustojchivogo razvitija proizvoditel’nyh sil Ukrainy [Ecological and Economic problems of Ensuring Sustainable Development of the Productive Forces of Ukraine]. Кyiv: SOPS Ukrainy [in Ukrainian].
  4. Danilov-Danil’jan, V. I., Losev, K.S. (2000). Jekologicheskij vyzov i ustojchivoe razvitie [Ecological Challenge and Sustainable Development]. Moskow: Progress-Tradicija [Russian].
  5. Dorohuntsov, S.I., Khvesyk, M.A., Horbach, L.M., Pastushenko, P.P. (2006). Ekoseredovyshche i suchasnist. T.1. Pryrodne seredovyshche u suchasnomu vymiri [Eco-environment and Modernity. Vol.1. Natural Environment in a Modern Dimension ]. Кyiv: Kondor [in Ukrainian].
  6. Kubatko, O.V. (2011). Udoskonalennia systemy pokaznykiv dlia ekoloho-ekonomichnoho obgruntuvannia staloho rozvytku terytorii територій [Improvement of the System of Indexes for Ecological and Economic Substantiation of the Sustainable Development of Territories]. Candidate’s thesis. Sumy: SumSU [in Ukrainian].
  7. Melnyk, L.H. (2006). Osnovy stiikoho rozvytku [Fundamentals of Sustainable Development]. Sumy: VTD «Universytetska knyha» [in Ukrainian].
  8. Medouz, D. Kh., Medouz, D. L., Randers, Y. (1994). Za predelami rosta [Beyond the Boundaries of Growth]. Moskow: Progress, Pangeja [Russian].
  9. Tarasova, V.V. (2008). Ekolohichna statystyka (z blochno-modulnoiu formoiu kontroliu znan) [Ecological Statistics (from the Block and Module Form of Controlling Knowledge) ]. Кyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
  10. Shubravska, O. V. (2005). Stalyi ekonomichnyi rozvytok: poniattia i napriam doslidzhen [Sustainable Economic Development: Concepts and Research Tendencies]. Ekonomika Ukrainy – Ukraine economy, 1, 36-42 [in Ukrainian].
  11. Osaulenko, O.H. ( 2000). Stalyi sotsialno-ekonomichnyi rozvytok: modeliuvannia ta upravlinnia [Sustainable Social and Economic Development: Modeling and Managing]. Кyiv: IVTs Derzhkomstatu Ukrainy [in Ukrainian].
  12. Lukianykhin, V.O. (2002). Ekolohichnyi menedzhment u systemi upravlinnia zbalansovanym rozvytkom [Ecological Management in the System of Managing Balanced Development]. Sumy: VTD «Universytetska knyha» [in Ukrainian].
  13. Burkynskyi, B.V., Stepanov, V.N., Kharychkov, S.K., Krysylov, A.D. (1996). Nauchnye osnovy formirovanija koncepcii ustojchivogo razvitija regiona: novye idei i reshenija [Scientific Fundamentals of Developing the Concept of Sustainable Development of the Region: New Ideas and Decisions ]. Odesa: IPRJeJeI NANU [in Ukrainian].
  14. Shostak, L.B. (1998). Regulirovanie jekonomicheskogo rosta v uslovijah prirodno-resursnyh ogranichenij [Regulation of Economic Growth under Conditions of Natural Resources limits]. Кyiv: SOPS Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].
  15. Melnyk, L.H. (2005). Napriamy ta instrumentarii rozviazannia problem stiikoho rozvytku (Osnovy ekolohii. Ekolohichna ekonomika ta upravlinnia pryrodokorystuvanniam) [Tendencies and Tools for Solving the Problems of Sustainable Development (Fundamentals of Ecology. Ecological Economy and Management of Nature use)]. Sumy: VTD «Universytetska knyha» [in Ukrainian].
  16. Melnyk, L.H. (2005). Napriamy rozviazannia problem stiikoho rozvytku (Osnovy stiikoho rozvytku) [Tendencies of Solving the Problems of Sustainable Development (Fundamentals of Sustainable Development)]. Sumy: VTD «Universytetska knyha» [in Ukrainian].
 • Granovska L. M., Nyzheholenko K. S. Theoretical justification of indicators system to estimate the regional stability level considering its development peculiarities [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2016. 1. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2016_1/2016_1_14.pdf