Organizational culture and human resources management in multinational companies under the conditions of intercultural environment

Vetráková Milota,
PhD, Prof. Ing.
Seková Mária,
PhD, Hab. Prof. Ing.
Ďurian Jozef,
PhD, Ing.
Faculty of Economics,
Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia

 • The aim of this paper is to present the opinion and experiences of professionals on specifics of human resources management and organizational culture forming in multinational companies. The theoretical knowledge is in confrontation with the results of sociological questioning in the form of structured interviews with managers of multinational companies branches in Slovakia. The starting point of the research was hypothesis about respecting national culture specifics in culture of multinational company culture. We can proof this hypothesis by research; the majority of companies apply transnational and polycentric approach to create local branch culture.
 • organizational culture, human resources management, cultural differences, management approach, multinational companies.
 • Download full text of the article
 • 1. ARMSTRONG, M., STEPHENS, T. 2008. Management a leadership. Praha : Grada Publishing, 272 s.
  2. AYDIN, B., CEYLAN, A. 2009. The Role of Organizational Culture on Effectiveness. In E + M Ekonomie a Management, roč. 12, 2009, č. 3. s. 33-49.
  3. BALÁŽ, P. et al. 2010. Medzinárodné podnikanie. Bratislava : Sprint, 546 s.
  4. CIHELKOVÁ, E. 2013. Aktuální otázky světové ekonomiky. Proměny a governance. Praha : Profesional Publishing, 2013, 248 s.
  5. DERESKY, H. 2014. International Marketing Managing Across Borders and Cultures. New Jersey : Prentice Hall, 8th edition, 528 p.
  6. DOLINSKÁ, V., AMBROZOVÁ, E. 2015. Problems of organizational culture in economic and educational environment. In Scientia et Societas, roč. XI, 2015, č. 1.
  7. FLAMHOLTZ, E., RANDLE, Y. 2009. The Management of Corporate Culture in Enterpreneurial Firms. In International Review of Enterpreneurship, roč. 7, 2009, č. 3. s. 175-194.
  8. HITKA, M. et al. 2010. Podniková kultúra v riadení ľudských zdrojov. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. 140 s.
  9. HOFSTEDE, G. 2001. Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviours, Institutions and Organisations across Nations. London : SAGE Publications, Inc. 2001. 616 s.
  10. HOLÚBEKOVÁ, K., ŠEBOVÁ, Ľ., VETRÁKOVÁ, M. 2015. Využitie interkultúrnych rozdielov v marketingu cestovného ruchu. In XVIII. Medzinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 722-728.
  11. KACHAŇÁKOVÁ, A., STACHOVÁ, K., STACHO, Z. 2013. Riadenie ľudských zdrojov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku. Bratislava : Wolters Cluwer. 132 s. KILMANN, R., SAXTON, M. J., SERPA, R. 1985. Gaining Control of the Corporate Culture. San Francisco : Jossey-Bass, 1985. 451 s.
  12. KOTTER, J., HESKETT, J. 2001. Corporate Culture and Performance. New York : Free Press, 2001. 214 s.
  13. KOUBEK, J. 2004. Řízení pracovního výkonu. Praha : Management Press, 2004. 209 s.
  14. KŘEČKOVÁ KROUPOVÁ, Z. 2009. Kulturní specifika managementu multinacionálních firem. Praha, 2009. [online]. [citované 2015-04-10]. Dostupné na internete:http://www.vse.cz/vskp/28031_cultural_specifics_of_management_in_multinational_companies.
  15. KUNEŠOVÁ, H. et al. 2014. Světová ekonomika – nové jevy a perspektivy. Praha : C. H. Beck, 2014, 416 s.
  16. LUTHANS, F., DOH, J. P. 2009. International management : culture, strategy, and behavior. New York : McGraw-Hill/Irwin, 2009. 674 p.
  17. LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. et al. 2004. Organizační kultura : od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha : GRADA Publishing, 2004. 174 s.
  18. MIHALČOVÁ, B. et al. 2007. Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava : Ekonom Publishing Company, 2007. 225 s. 978-80-225-2448-3.
  19. PHATAK, A. V., BHAGAT, R. S., KASHLAK, R. J. 2009. International management : managing in a diverse and dynamic global environment. New York : McGraw-Hill/Irwin, 2nd edition, 2009. 560 p.
  20. PFEIFER, L., UMLAUFOVÁ, M. 1993. Firemní kultura: konkurenční síla sdilených cílů, hodnot a priorit. Praha : Grada Publishing, 1993. 130 s.
  21. POTKÁNY, M., STACHOVÁ, K. 2015. Required skills and abilitities of facility manager on strategic level of managing in Slovak Companies. In Economics and Management of Enterpises, Institute of Society Transformation, Vol. 3-4, Issue 1, 2015, 55-59 p.
  22. REISINGER, Y., 2009. International Tourism. Cultures and Behaviour. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2009. ISBN 978-0-7506-7897-1.
  23. ROBBINS, P. S., COULTER, M. 2004. Management. Praha : Grada Publisdhing, 7.vydanie, 2004, 600 s. ISBN 80-247-0495-1.
  24. SAGIV, L. SCHWARTZ, S. H. 2007. Cultural values in organisations: insights for Europe. In European Journal of International Management, Vol. 1, 2007, No. 3., s. 176 – 190.
  25. TROMPENAARS, F., HAMPDEN-TURNER, C. 2007. Riding The Waves of Culture: Understanding Diversity in Global Business. New York : McGraw-Hill, 2007. 274 s.
  26. VETRÁKOVÁ, M. et al. 2006. Ľudské zdroje v organizácii. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. 232 s.
  27. WILLCOXSON, L., MILLET, B. 2000. The management of organizational culture. In Australian Journal of Management & Organisational Behaviour, roč. 3, 2000, č. 2. s. 91-99.
 • Vetráková M., Seková M., Ďurian J. Organizational culture and human resources management in multinational companies under the conditions of intercultural environment [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2015. № 4. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_4/2015_4_8.pdf