Mathematical modeling of nonlinear platinum dynamics in Ukraine

Zomchak Larysa Mykolaivna,
PhD, Associate Professor of Economic Cybernetics Department,
Ostapovych Liliia Petrivna
Second Year Master’s Degree Student of Economic Cybernetics Department,
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

 • This article is devoted to investigation of platinum market dynamics in Ukraine by nonlinear dynamics methods. The Hurst exponent, correlation dimension and correlation entropy for platinum courses in Ukrainian market during 2002–2015 are calculated. According to the results of the calculation we indicate the presence of the chaotic processes in the dynamics of the system. It allows better to understand a structure and behavior features of platinum market.
 • attractor, fractal, Hurst exponent, dimension of phase space, correlation dimension, correlation entropy, nonlinear dynamics, chaos theory, financial time series, precious metal.
 • Download full text of the article
 • 1. Andryenko, V. M., Tuliakova A. Sh. (2012). Analyz y modelyrovanye dynamyky Ukraynskoho fondovoho rynka. Aspect [Electronic resource]. – Access mode: http://www.asconf.com/
  2. Zaika, V. I., Kyshenko, V. D. (2010). Zastosuvannia aparatu neliniinoho analizu dynamichnykh system dlia obrobky istorychnykh dannykh roboty stantsii defekosaturatsii. Kharchova promyslovist, №9, pp. 159-163.
  3. Solovev, Yu. L (2002). Entropyinye metody otsenky ustoichyvosty. Vestnyk kybernetyky. Tiumen, Yzd-vo YPOS SO RA., Vyp. 1. pp. 56–64.
  4. Strogatz, S. H. (2014). Nonlinear dynamics and chaos: with applications to physics, biology, chemistry, and engineering. Westview press.
  5. Chiarella, C. (2012). The elements of a nonlinear theory of economic dynamics (Vol. 343). Springer Science & Business Media.
  6. Panchenko, V., Gerasymchuk, S., & Pavlov, O. V. (2013). Asset price dynamics with heterogeneous beliefs and local network interactions. Journal of Economic Dynamics and Control, 37(12), Pp. 2623-2642.
  7. Official website of the National Bank of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: http://www.bank.gov.ua.
  8. Zakharov, V.S. (2007). Analyz korreliatsyonnoi razmernosty vremennыkh riadov vыdelenyia seismycheskoi enerhyy. Sbornyk trudov studentov, aspyrantov y prepodavatelei kafedry obshchei y prykladnoi heofyzyky Unyversyteta «Dubna». Moskva. RAEN, Pp. 76–84.
  9. Bystrai, H.P. (2010) Analyz zhyvykh system po dlynnym vremennыm riadam metodamy nelyneinoi dynamiky / H.P. Bystrai, Y.A. Lykov, A.M. Naidych // Sovremennye naukoemkye tekhnolohyy. Tom 9, Pp. 202 – 203.
 • Zomchak L. M., Ostapovych L. P. Mathematical modeling of nonlinear platinum dynamics in Ukraine [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2015. № 4. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_4/2015_4_7.pdf