Optimalization of production processes in the enterprise “Belos PLP S.A. in Bielsko – Biala

Szymanek Damian
Mgr., Academic Teacher,
University of Dabrowa Gornicza, Poland
University of Economics and Humanites in Bielsko – Biala, Poland

 • Leading the production in the modern, turbulent environment close to the high level of competitiveness of product as well as in the era of globalization, becomes even harder than it occurs. Therefore new methods are being searched in the field of production management which should optimize it and lead to the growth of its profitability, however it does not have to lead to the maximization of profits.
 • Kaizen, Kanban, Lean Manufacturing, methods of production optimization, reduction theory, the effectiveness, 5S.
 • Download full text of the article
 • 1. Pajak E.(2007) . Zarzadzanie produkcja. Produkt, technologia, organizacja.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. p.85.
  2. Lisinski M. red.(2010) Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarzadzania w kierowaniu wybranymi przedsiębiorstwami z tzw. tradycyjnych sektorow gospodarki w woj. slaskim i małopolskim. WSB w Dabrowie Gorniczej. Op – cit p.34
  3. Zimniewicz K. (1999). Wspolczesne koncepcje I metody zarzadzania. Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa . op. cit p.59
  4. Wisniewski C. (2-20110) Wplyw wdrozenia zasad Lean Manufacturing na efektywnosc i jakosc produkcji, Problemy Eksploatacji, p.36.
  5. PN – ISO 3534 – 2:1994. Statystyka. Statystyczne sterowanie jakoscia. Terminologia i symbole.
  6. htpp:/ www.belos –plp .com.pl/index.php/o – nas
  7. http: www.belos – plp.com.pl/index.php /historia.
 • Szymanek D. Optimalization of production processes in the enterprise “Belos PLP S.A. in Bielsko – Biala[Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2015. № 4. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_4/2015_4_11.pdf