Environmental-economic conflict: conceptual complexity and management issues

Petrushenko Mykola Mykolayovych
Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management Department,
Voroshylo Lyudmyla Sergiyivna
Systems Analyst, Department of Computer Science,
Sumy State University, Ukraine

 • The paper explores the conceptual features of environmental-economic conflict’s analysis in aspects of its complexity and the need for management. The concept of eco-economic conflict as a complex multidimensional phenomenon is formulated. Most controversial issues of environmental-economic conflict management are investigated.
 • environmental-economic conflict, comprehensiveness, national economy, conception, management.
 • Download full text of the article
 • 1. Amosha, О.І. (2002). Lyudyna ta navkolyshnye seredovyshche: ekonomichni problemy ekologichnoyi bezpeky vyrobnytztva [Human and the environment: the economic problems of ecological safety of production]. К.: Naukova dumka [in Ukrainian].
  2. Balatskiy, О.F. (1979). Ekonomika chistogo vozduha [Economy of clear air]. – К.: Naukova dumka [in Russian].
  3. Burkinskiy, B.V., Styepanov, V.N., Kharichkov, S.K. (1999). Prirodopolzovaniye: osnovy ekonomiko-ekologicheskoy teorii [Nature management: the foundations of economic-ecological theory]. Оdessa: IPREEI NАN Ukrainy [in Russian].
  4. Veklich, O.А. (1991). Ekologo-ekonomicheskiye protivorechiya [Ecological-economic contradictions]. K.: Naukova dumka [in Russian].
  5. Vernadskiy, V.I. (1988). Filosofskiye mysli naturalista [Philosophical thoughts of a naturalist]. М.: Nauka [in Russian].
  6. Gofman, K.G., Lyemyeshev, M.Y., Reymyers, N.F. (1974). Ekonomika prirodopolzovaniya (zadachi novoy nauki) [Economy of nature management (tasks of new science)]. Nauka i zhizn – Science and life, 6, 12-17 [in Russian].
  7. Hryniv, L.S. (2001). Ekologichno zbalansovana ekonomika: problemy teoriyi [Ecological balanced economy: theory problems]. Lviv: Vydavnychyy tzentr LNU im. І. Franka [in Ukrainian].
  8. Popova, O.Y. (2010). Ekonomichni mehanizmy zabezpechennya ekologichnoyi spryamovanosti rozvytku sub’yektiv gospodaryuvannya [Economic mechanisms of ensuring environmental oriented development of business entities]. Donetzk: DVNZ “DonNTU” [in Ukrainian].
  9. Prokopenko, O.V., Petrushenko, M.M. (2012). Teoretyko-metodologichni osnovy upravlinnya ekologichnymy konfliktamy na terytorialnomu rivni [Theoretic-methodological foundations of environmental conflicts management at the territorial level]. Chasopys ekonomichnyh reform – Time description of economic reforms, 4(8), 175–181 [in Ukrainian].
  10. Strategiya stalogo rozvytku regionu [Strategy of region sustainable development]. (2010). [Za zag. red. І.О. Aleksandrova – ed. I.O. Alexandrov]. Donetzk [in Ukrainian].
  11. Humarova, N.І. (2011). Ekologooriyentovane strategichne planuvannya rozvytku terytoriy [Ecological oriented strategically planning of territorial development]. Оdessa: IPREED NАN Ukrayiny [in Ukrainian].
  12. Ekonomicheskiye problyemy optimizatziyi prirodopolzovaniya [Economical problems of natural management optimization]. (1973). [Pod red. N.P. Fedorenko – ed. N.P. Fedorenko]. М.: Nauka [in Russian].
  13. Gleditsch, N.P. (1998). Armed conflict and the environment: a critique of the literature. Journal of peace research, 3, Vol. 35: 381– 400.
  14. Homer-Dixon ,T. (1999). Environment, scarcity, and violence. Princeton university press, Princeton. 253 p.
  15. Mason, S.A., Spillman, K.R. (2003). Environmental conflicts and regional conflict management / Encyclopedia of development and economic sciences. Eolss publishers, Oxford. 27 p.
 • Petrushenko M. M., Voroshylo L. S. Environmental-economic conflict: conceptual complexity and management issues [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2015. № 3. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_3/2015_3_13.pdf