Organizational and economical maintenance of eco-economical potential of oil and gas enterprises’ management

Yaroslav Stepanovych Vytvytskyi
Doctor of Economics, Professor, Department of Business Economics,
Nataliia Olegivna Havadzyn
PhD (Economics), Associate Professor, Department of Business Economics,
Anzhelika Ievgenivna Kernychna
PhD (Public Administration), Head of Preparatory Department of CIE
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine

 • Studying the ecological potential of oil and gas enterprises is very important for increasing the efficiency of their environment-related activity. The paper studies, generalizes and clarifies the essence of the definition “eco-economical potential of oil and gas enterprises”. The identification and diagnosis of harmful effects on the environment from oil and gas companies was conducted. Features of the eco-economical potential management of oil and gas enterprises are discovered; especially its principles, methods and functions of eco-economical potential management. Organizational and economical maintenance of eco-economical potential are defined, which includes planned-economic, regulatory and legal, innovation, information, project, and financial supports as well as economic instruments. The effective preventive measures for protection of certain environmental components were offered, which will increase the efficiency of oil and gas companies and observance of sustainable development concept.
 • ecological potential, eco-economical potential, management, principles, methods, functions, preventive measures, oil and gas production.
 • Download full text of the article
 • 1. Adamenko, O. M. Adamenko, Ya. O. Mischenko, L. V. (2004). Metodyka ekolohichnoi otsinky tekhnohennoho vplyvu na transformatsiiu landshaftiv, Ukrainskyj heohrafichnyj zhurnal, vol. 2. 22-32.
  2. Danylyshyn, B. M. (2006). Pryrodno-resursna sfera Ukrainy: problemy staloho rozvytku ta transformatsij, ZAT “Nichlava”, Kyiv, Ukraine.
  3. Semchuk, Ya. M. Dovhan, R.M. Havryliv, H.M. (2012). Stan pryrodno-tekhnohennoi bezpeky Ivano-Frankivskoi oblasti: navchalno-naochnyj posibnyk, IFNTUNH, Ivano-Frankivs’k, Ukraine.
  4. Prykhodko, M. M. And Prykhodko, M. M. (2004). Upravlinnia pryrodnymy resursamy ta pryrodookhoronnoiu diial’nistiu, “Foliant”, Ivano-Frankivs’k, Ukraine.
  5. Kniaz, S. V. (2014). Ekonomika pryrodokorystuvannia ta upravlinnia pryrodookhoronnoiu diial’nistiu: monohrafiia, Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, L’viv, Ukraine.
  6. Stepaniuk, H. S. (2011). Ekoloho-ekonomichnyj reinzhynirynh vyrobnychykh protsesiv tekhnohenno nebezpechnykh naftohazovykh pidpryiemstv, Abstract of Ph.D. dissertation, Economic and management of enterprises, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
  7. Melnyk, L. H. (2005). Osnovy stiikoho rozvytku: Navchalnyj posibnyk, VTD “Universytetska knyha”, Sumy, Ukraine.
  8. Matskiv, R. T. (2011). Upravlinnia sotsialnoiu vidpovidalnistiu pidpryiemstv naftohazovoho kompleksu”, Ph.D. Thesis, Economic and management of enterprises, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
  9. Kernychna, A.Ye. (2014). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia ekolohichnoiu skladovoiu v innovatsijnomu rozvytku rehionu (na prykladi Ivano-Frankivs’koi oblasti), Abstract of Ph.D. dissertation, Public administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
  10. Yaremenko, V. V. and Slipushko, O.M. (2008). Novyj tlumachnyj slovnyk ukrainskoi movy u trokh tomakh, Vydavnytstvo «Akonit», Kyiv, Ukraine.
  11. Asaul, A. N. Vojnarenko, M. P. and Kniazev, S. Ja. (2011) Proizvodstvenno-ekonomicheskii potencial i delovaia aktivnost subektov redprinimatelskoj dejatelnosti: monografiia, SPb.: ANO IPJeV, Hmelnickij, Ukraine.
  12. Holubets, M. A. (2000). Ekosystemolohiia, Polli, Lviv, Ukraine.
  13. Voloshyna, O. O. (2013). Ekolohichnyj potentsial u systemi stratehichnoho upravlinnia ekoloho-oriientovanym rozvytkom pidpryiemstva, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. vol. 6(145),183-186.
  14. Babyna, O. E. (2013). Bahatovymirnist proiavu rezultativ formuvannia ta realizatsii ekolohichnoi skladovoi potentsialu pidpryiemstva, Problemy ekonomiky, vol. 1, 197-204.
  15. Berlinh, R. Z. (2011). Ekoloho-ekonomichnyi potentsial pidpryiemstva, yoho sut ta znachennia u vyrobnycho-hospodarskij diialnosti pidpryiemstva, Visnyk natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 714, 33 –38.
  16. Beliaieva. H. E. (2011). Osoblyvosti modeliuvannia ta upravlinnia ekoloho-ekonomichnym potentsialom promyslovykh pidpryiemstv (na prykladi vuhlevydobuvnoi haluzi), Visnyk berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol 3(15), 56-59.
  17. Mysliuk, M. A. Rybchych, I.J and Yaremijchuk, R.S. (2004). Burinnia sverdlovyn Uskladnennia. Avarii. Ekolohiia: dovidnyk: u 5 tomakh, Interpres, Kyiv, Ukraine.
  18. Instruktsiia z planuvannia, obliku i kalkuliuvannia sobivartosti vydobutku nafty i hazu (2002), Interpres, Kyiv, Ukraine.
  19. Ivanyshyn, V. S. (2003). Naftohazopromyslova heolohiia, Lviv, Ukraine.
  20. Keselman, G. S. and Mahmudbekov, Je. A. (1981). Zashhita okruzhajushhej sredy pri dobyche, transporte i hranenii nefti i gaza, Nedra, Moskva, Rossiia.
  21. Maksymovych, O. M. and Kupchak P. M. (2006). Ekonomichnyj mekhanizm upravlinnia pryrodokorystuvanniam v ahropromyslovomu kompleksi, Visnyk Sum. derzh. un-tu. Seriia: Ekonomika, vol.7 (91), 203-209.
  22. Dzhyhyrej, V. S. (2002). Ekolohiia ta okhorona navkolyshn’oho pryrodnoho seredovyscha: monohrafiia, T-vo «Znannia», Kyiv, Ukraine.
 • Vytvytskyi Ya. S. Organizational and economical maintenance of eco-economical potential of oil and gas enterprises’ management [Online] / Ya. S. Vytvytskyi, N. O. Havadzyn, A. Ie. Kernychna // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. № 3. 2015. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_3/2015_3_1.pdf