Genesis of enterprise financial security

Davydenko Nadiia Mukolaivna
Doctor of Economics, Professor of Fіnance and Credіt Department,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

 • The article analyzes the scientific approaches to the definition of «financial security of entities», advantages and disadvantages of these approaches are highlighted. The own definition of financial security of entities is given. The composition of elements of enterprise financial security and principles of its provision are defined. Тhe role of individual elements of financial security to ensure high efficiency operation and development of enterprises is significant and has a direct impact on their solvency, liquidity and profitability.
 • financial provision, crisis, financial security, stability, financial strategy.
 • Download full text of the article
 • 1. Aleksandrov, I.A., Orlova, Ye.A., Polovian, A.V. (2002). Otsenka finansovoy bezopasnosti promyshlennogo predpriyatiia [Financial security evaluation of an industrial enterprise] // Scientific works of DonTU, 46. – 12 – 19 [in Ukrainian].
  2. Baranovskiy, O.I.(1999). Finansova bezpeka [Financial security]: – K.: Feniks [in Ukrainian].
  3. Blank, I.A.(2004). Upravleniie finansovoi bezopasnostyu na predpriyatiiah [ Enterprise financial security management] – Кyiv: Elga, Nika – Tsentr.
  4. Varnaliy, Z.S. (2009). Ekonomichna bezpeka [Economical security] – Кyiv: Znannia [in Ukrainian].
  5. Vyshnivska, B. (2007). Metody minimizatsii finansovykh ryzykiv [Methods of financial risks reduction] // Economist, 6, 58 – 59 [in Ukrainian].
  6. Goriacheva, K.S. (2003). Finansova bezpeka pidpryyemstva. Sutnist ta mistse v systemi economichnoyi bezpeky [Enterprise financial security. The meaning and role in the economic security system] – Economist, 8, 65– 67 [in Ukrainian].
  7. Gukova, A.V., Anikina, I.D. (2006). Rol finansovoi bezopasnosti predpriyatiya v sisteme ego ekonomicheskoi bezopasnosti [Enterprise financial security role in the system of its economical security] // Education and society 3, 98 – 102 [in Ukrainian].
  8. Yermoshenko, А. М. (2006). Mekhanism zabezpechennia finansovoyi bezpeky strakhovyh organizatsiy [Insurance companies financial security provision mechanism]: Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Nat. Trade Econ. U-t [in Ukrainian].
  9. Yermoshenko, М. М. (2001). Finansova bezpeka derzhavy: natsionalni interesy, realni zagrozy, strategiya zabezpechennia [State financial security: national interests, real threats, provision strategy]. – Kyiv: Kyiv Nat. Trade Econ. U-t [in Ukrainian].
  10. Zagorodniy, А.G. (2007). Finansovo-ekonomichnyi slovnyk [Financial and economic dictionary]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
  11. Keins, Dzh.М. (2002). Obshchaya teoriya zaniatisti, protsenta i debeg [ General theory of employment, interest and money]. Мoskva.: Helios ARV.
  12. Lesechko, М. D. (2002). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: vnutrishni ta zovnishni chynnyky [Economic security of Ukraine: internal and external factors]. Lviv: Publishing Center of LNU named after Ivan Franko [in Ukrainian].
  13. Lomonosov, М. V. (1952). Kratkoye opisaniye raznykh puteshestviy po severnym moriam [Brief description of different trips to the northern seas]. –Мoskva: Publ. AN of the USSR.
  14. Lysenko, Yu. G., Andriyenko, V. N., Belikova T.Yu. et al. (2003). Korporativnoye upravleniye krupnym promyshlennym kompleksom [ Big industrial complex corporate management]. Donetsk: «Yugo – Vostok, Ltd» [in Ukrainian].
  15. Liubimtsev, Yu., Logvina, А. (1998). Konteptsiya finansovoi bezopasnosti (obshchegosudarstvennyi i regionalnyye aspekty) [Concept of financial decurity (general state and regional aspects). Voprosy ekonomiki [Economical issues], 3, 55–64 [in Ukrainian].
  16. Maltus, Т. R. (1993). Opyt zakona o narodonaselenii (Shedevry mirovoi ekonomicheskoy mysli. T. 4) [Law experience on population settlement (Masterpieces of the world ecomonic thought. Vol.4)]. Petrozavodsk: Petrokom.
  17. Marks, К. (1988). Kapital. Tom tretiy [The capital. Vol. Three]. Мoskva.: Politisdat.
  18. Martiusheva, L. S. (2008). Finansova bezpeka pidpryyemstv [Enterprise financial security]. – Kharkiv : Publ. KhNEU [in Ukrainian].
  19. Marshall А. (2007). Printsypy ekonomicheskoy nauki [Principles of economical science]. Мoskva: EKSMO.
  20. Maslou А. (2008). Motivatsiya i lichnost [Motivation and personality]. Sankt Peterburg.: Piter.
  21. Nort, D. (1997). Institutsionalnyye izmememiya: ramki analiza [Institutional changes: analysis frames]. Voprosy ekonomiki [Economical issues], 3, 11–13.
  22. Pogosova М. Yu. Analiz metoduchnogo zabezpechennia otsiniuvannia finansovoyi bezpeky pidpryemstva [Analysis of methodical provision of enterprise financial security evaluation]. Retrieved from http://www.rusnayka.com [in Ukrainian].
  23. Kyrychenko О. А., Sidak V.S. et al. (2008). Problemy upravlinnia ekonomichnoyu bezpekoyu subyektiv gospodariuvannia [Problems of entities financial security management]. Kyiv: Universitet “Krok” [in Ukrainian].
  24. Reverchuk, N.Y. (2004). Upravlinnia ekonomichnoyu bezpekou pidpryemnytskykh struktur [Economical security management of enterprise structures]. Lviv: LBINBU [in Ukrainian].
  25. Solovyeva, А. Problemy formorovaniya sistemy finansovo-ekonomicheskoy bezopasnosti v Rossii [Problems of financial and economical security system in Russia]. – Retrieved from www.sbcinfo.ru/article/10th_
  26. Smith. A. (2007). Study on nature and causes of the nations` wealth. Moscow, Eksmo.
  27. Zakon Ukrainy “Pro osnovy natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny” [The Law of Ukraine “On essentials of national security of Ukraine”] on 19.06.2003. – № 964-IV // VVR of Ukraine, 52, 351-352 [in Ukrainian].
 • Davydenko N. M. Genesis of enterprise financial security [Internet source] / N. M. Davydenko // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 2. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_2/2015_2_3.pdf