Modelling of the processes synchronized dealing with ecological safety within economic system

Prokopenko Olha Volodymyrіvna
Doctor of Economics, Prof., Dean of Economics and Management Faculty, Chief of Economic Theory Department,
Sumy State University, Ukraine
Prof.,
Prof. of University of Economics and Humanities, Bielsko-Biala, Poland
Shkola Viktoriya Yurіyivna
PhD, Associate Professor, Associate Professor of Economic Theory Department,
Domashenko Maryna Dmytrivna
PhD, Associate Professor of Economic Theory Department,
Troian Mariia Yuriyivna
PhD, Associate Professor of Economic Theory Department,
Sumy State University, Ukraine

 • The synchronization as a scientific category is investigated. A set of indicators concerning economic system constituents at the enterprise and regional level is formed. A methodological approach to assessment of the processes synchronized dealing with ecological safety within economic system is proposed. A methodological approach to forecasting of economic system development dynamics mutually with the tools for the economic safety provision at the highest level is improved.
 • economic system, synchronization, ecological safety, a speed of the development synchronized, autonomous speed, efficacy, forecasting of system development.
 • Download full text of the article
 • 1. Danilishin, B.M., Stepanenko, A.V., Ralchuk, O.M. ta in. (2008). Bezpeka regioniv Ukrayini i strategiya yiyi garantuvannya. Prirodno-tehnogenna (ekologichna) bezpeka [Safety Strategy of Ukraine’s regions and its guarantee. Natural and man-made (environmental) safety] (Vols. 1-2). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
  2. Doroguntsov, S.I., Fedorischeva, A.M., Ralchuk, O.M. (2004). Bezpeka rozvitku I bezpeka stabilnosti – vidpovid na vikliki globalizatsiyi [Safety and safety of stability – the answer to the challenges of globalization]. Kyiv: Znannya Ukraini [in Ukrainian].
  3. Blehman, I.I. (1971). Sinhronizatsiya dinamicheskih sistem [Synchronization of the dynamical systems]. Moskva: Nauka [in Russian].
  4. GorbulIn, V.P. (2009). Zasadi natsionalnoyi bezpeki Ukraini [Fundamentals of the National safety of Ukraine]. Kyiv: IntertehnologIya [in Ukrainian].
  5. Sunduk, A.M. (2007). Regionalniy vimir ekonomichnoyi bezpeki Ukrayini [Regional dimension of the economic safety of Ukraine]. Kyiv: Logos [in Ukrainian].
  6. HImIch, O. (2002). Ekologichna bezpeka yak element natsionalnoyi bezpeki [The environmental safety as an element of the national safety]. Pravo UkraYini – Law Ukraine, 11, 44-48 [in Ukrainian].
  7. Hlobistov, E. V. (2005). Problemi zabezpechennya ekologichnoyi bezpeki v umovah transformatsiyi ekonomiki Ukrayini [Problems of ecological safety in the economic transformation Ukraine]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv: Rada po vivch. produkt. sil UkraYini NAN UkraYini [in Ukrainian].
  8. ShmandIy, V.M. (2004). UpravlInnya ekologIchnoyu bezpekoyu na regionalnomu rivni (teoretichnI ta praktichnI aspekti) [Management of ecological safety at regional level (theoretical and practical aspects)]. Extended abstract of Doctor’s thesis. HarkIv: Ukr. nauk.-doslId. In-t ekol. probl. [in Ukrainian].
  9. Shlyahtina, S. (2011). Sinhronizatsiya dannyih [Data synchronization]. KompyuterPress – ComputerPress, 7. Retrieved from http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/ mmi2011_4_1_55_66.pdf [in Ukrainian].
  10. Danilov-Danilyan, V.I. (Eds.). (1997). Ekologiya, ohrana prirodyi i ekologicheskaya bezopasnost [Environment, Nature Conservation and Environmental Safety]. Moskva: Izd-vo MNEPU [in Ukrainian].
  11. Downey, Allen B. (2005). The little book of semaphores. [Електронний ресурс]. US: SoHoBooks. – Режим доступу: http://greenteapress.com/semaphores/
 • Prokopenko O. V. Modelling of the processes synchronized dealing with ecological safety within economic system [Internet source] / O. V. Prokopenko, V. Yu. Shkola, M. D. Domashenko, M. Yu. Troian // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 2. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_2/2015_2_24.pdf