The optimization model of organic production in agricultural enterprises

Zakharova Daryna Sergijivna
Postgraduate Student of the Management Department,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Ukraine

 • The analysis of the factors that affect the organic production efficiency are considered in the article. The optimization model of organic production in agricultural enterprises is done. It will increase organic production efficiency, provide the rational use of resource potential and maximize profit for agricultural enterprises. The volume of organic production will be increased.
 • optimization model, organic production, agricultural enterprises, productive efficiency.
 • Download full text of the article
 • 1. Andriichuk, V. (2005). Efektyvnist diialnosti ahrarnyh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz [The efficiency of agricultural enterprises: theory, methodology, analysis]. Kyiv [in Ukrainian].
  2. Artysh, V.I. (2009) Rozvytok svitovoho rynku orhanichnoi produktsii [The development of the global market of organic products]. Ekonomika APK − Ecomomics of agrobusiness, 3, 113-116 [in Ukrainian].
  3. Berezivska, O. Efektyvnist funktsionuvannia silskohospodarskyh formuvan u Lvivskii oblasti [Effectiveness of agricultural enterprises in Lviv region] Ekonomika APK − Ecomomics of agrobusiness, 4, 56- 61 [in Ukrainian].
  4. Bryk, H. & Tsitska, S. (2013) Optymizatiia haluzevoi struktury vyrobnytstva silskohospodarskykh pidpryiemstv [Optimization of industrial structure of agricultural enterprises]. LNAU, Issue, № 20 (1), 296-302 [in Ukrainian].
  5. Braslavets, M.E. (1971). Ekonomiko-matematicheskiie metody v orhanizatsii i planirovanii selskokhoziaistvennoho proizvodstva [Economic and mathematical methods in the organization and planning of agricultural production]. Мoskva: Ekonomika [in Russian].
  6. Dudar, O. (2009) Orhanizatsiino-ekonomichni osnovy formuvannia i rozvytku orhanichnoho ahrovyrobnytstva [Organizational and economic bases of formation and development of organic agricultural production]. Visnyk TNEU, 3, 80-86. [in Ukrainian].
  7. Hataulin, A.M., Havrilov, H.V. & Sorokina, T.M. (1990). Matematicheskoe modelirovanie ekonomicheskikh protsessov v selskom khoziaistve [Mathematical modeling of economic processes in agriculture]. Мoskva: Ahropromizdat [in Russian].
  8. Organic Agriculture. Retrieved from http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?contentidonly=true&contentid=organic-agriculture.html
  9. Jansky J., Zivelova I., Novak P. (2003). Economic efficiency of agricultural enterprises in the system of organic farming. Agriculural Economics, 49, 242-246.
  10. Organic Federation of Ukraine. Official site. Retrieved from http://www.organic.com.ua [in Ukrainian].
  11. Sustainable Table – Organic Agriculture. Grace communications Foundation. Retrieved from http://www.sustainabletable.org/253/organic-agriculture
  12. Willer, H. & Lernoud, J. (2015). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2015. FiBL-IFOAM Report, Frick and Bonn. Retrieved from http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook2015.html
  13. Kornitska, O.I. (2008) Perspektyvy rozvytku rynku orhanichnoi produktsii v Ukraini Корніцька О. І. [Prospects for the development of the organic market in Ukraine] / Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, – № 3, 131–137 [in Ukrainian].
  14. Skrypchuk, P.M & Shpak, H.M. Ekoloho-ekonomichne obhruntuvannia rozvytku orhanichnoho zemlerobstva u Rivnenskij oblasti [Ecological and economic assessment of organic agriculture in Rivne region]. Visnyk NUVHP – NUWMNRU, Issue 4(60), 189-196 [in Ukrainian].
 • Zakharova D. S. The optimization model of organic production in agricultural enterprises [Internet source] / D. S. Zakharova // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 2. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_2/2015_2_11.pdf