Basic components of construction enterprises’ management marketing activities system

Seleznova Olha Olexandrivna
PhD, Associate Professor, Associate Professor of Marketing Department,
Odessa State Academy of Construction and Architecture, Ukraine

 • This article investigated the basic components of construction enterprises’ management marketing activities system. It is developed the model of the construction enterprises’ management marketing activities system. The article explores the essence of the stages of forming the construction enterprises’ management marketing activities system. The article reveals the basic elements of marketing management – mission, goals, strategy. It describes the basic functions of marketing management system of construction enterprises: planning, organizing, motivation, control.
 • system, management of marketing activities, management functions, functions of marketing.
 • Download full text of the article.
 • 1. Selezneva, O.O., Sahatskiy, M.P., Zapsha, G.M. (2012). Orghanizaciino-ekonomichnii mekhanizm upravlinnia rynkovoiu diialnistiu rozdribnykh torghovelinykh pidpryiemstv. [Organizational-economic mechanism of retail trade enterprises’ market activity. Monograph.] Odesa: KP OMD, 182 p. (in Ukr.)
  2. Meskon, Maikl Kh. (2012). Osnovy menedzhmenta. [Fundamentals of Management: Tutorial] Moscow; St Petersburg; Kyiv: Vyliiams, 672. (in Russ.)
  3. Batovryn, V. K. (2012). Tolkovyj slovarj po systemnoj y proghrammnoj ynzheneryy.[ Explanatory dictionary of system and software engineering]. Moscow: DMK Press, 280. (in Russ.)
  4. Selezneva, O.O. (2014). Systema upravlinnya marketynhovoyu diyalnistyu budivelnykh pidpryyemstv. [The manegement system of marketing activity of construction enterprises]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. [Theses of Kirovohrad National Technical University. Economics]. Kirovohrad: KNTU. – vol. 26. – 368 р. – Р. 348-355. (in Ukr.)
  5. Doyle, P. (2003). Marketyngh-menedzhment i strateghyi. [Marketing management and strategy]. St Petersburg: Piter, 544. (in Russ.)
  6. Porter, M. (2001). Konkurencyia. [Competition]. Moscow: Izdatelskyi dom «Vyljjams», 495. (in Russ.)
  7. Ansoff, I. (1999). Novaia korporatyvnaia strateghyia.[The new corporate strategy]. St Petersburg : Piter, 239. (in Russ.)
  8. Balabanova, L.V. (2011). Marketyngh: pidruchnyk. [Marketing: textbook]. Kyiv: KNEU, 543. (in Ukr.)
  9. Kotler, F. (2000). Osnovy marketyngha. [Basics of marketing]. Moscow: Proghress, 944. (in Russ.)
  10. Osnach, O.F. (2011). Promyslovyi marketyngh. [Industrial Marketing: textbook]. Kyiv: Centr uchbovoji literatury, 364. (in Ukr.)
  11. Yljyn, E.P. (2009). Motyvacyia i motyvy. [Motivation and motives]. St Petersburg: Piter, 512. (in Russ.)
 • Seleznova O. O. Basic components of construction enterprises’ management marketing activities system [Internet source] / O. O. Seleznova // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 1. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_1/2015_1_8.pdf
 • URL