The system of indicators for the economic evaluation of direct technogenic damage capacity in the national economy

Myroslava Ivanivna Bublyk
Ph.D., Assoc. Prof., Assoc. Prof. of Management and International Business Department, Doctoral,
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

 • The system of indicators for the economic evaluation of technogenic (man-made) losses of economic activity has been investigated. The method of calculation of indicators of technogenic damage-capacities has been proposed. Recommended structure of direct technogenic damage-capacities is including the next components: resource- (specific consumption of material resources), fuel- (specific consumption of fuel resources), energy- (specific electricity consumption), water- (specific water consumption), land- (specific land use for manufacturing), waste- (specific waste generation), emission- (specific emissions generation), contaminated water discharge- (specific contaminated water discharge generation), general damage-capacities (specific technogenic losses associated with the loss and outgoings of natural and financial resources or to shortfalls in the future) and more. The output has been analyzed by the basic indicators of technogenic damage-capacity.
 • technogenic (man-made) losses, the national economy, economic evaluation, indicator system, technogenic damage capacity.
 • Download full text of the article.
 • 1. Balatskyi, O.F. (2007). Sumskaia nauchnaia shkola ekonomiki pryrodopolzovanyia [Sumy scientific school of economic natural resources using]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomika – Bulletin of Sumy state university, 1, Vol.2, 5-17. [in Russian].
  2. Melnyk, L.H., & Lukash, O.A. (Eds.). (2015). Metody resheniia ekolohicheskikh problem. Tom 4. Ekolohicheskiie vyzovy i ekonomicheskiie vozmozhnosti [Methods of Ecological Problems Solving. Vol. 4. Environmental Challenges and Economic Opportunities.]. (Vols. 1-7). Sumy: Sumy State University. [in Russian].
  3. Mishenin, Ye.V., Yarova, I.Ye., & Mishenina H.A. (2009). Otsenka ekolohicheskikh izderzhek v lesopolzovanii kak instrument ustoichivoho razvitiia lesopromyshlennoho kompleksa [Ecologic evaluation of outgoings in forest management as tools of sustainable development of the forestry enterprises complex]. Produktyvni syly Ukrainy: nauk.-teoret.-ekonomichnyi zhurnal – The productive forces of Ukraine, scientific-teoret. economic journa, 1 (004), 116 – 120. [in Russian].
  4. Tunytsia, Yu.Yu. (2012). Pro kontseptsiiu stymuliuvannia ekolohichno bezpechnoi ekonomiky [On the Concept stimulate environmentally sound economy]. Visnyk Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 5, 26–30. [in Ukrainian].
  5. Kuzmin, O.Ye., & Bublyk, M.I. (2014). Derzhavne rehuliuvannia tekhnohennykh zbytkiv ta yoho otsiniuvannia v strukturi mekhanizmu stiikoho rozvytku ekonomichnykh system [State regulation of man-made damage and its evaluation in the structure of the mechanism of sustainable development of economic systems]. Mechanismus der nachhaltigen entwicklung des wirtschafts systems formation – Mechanism of sustainable development of economic systems formation (Vols. 1), (pp. 109 -114). Nurnberg, Deutschland: Verlag SWG imex GmbH [in Ukrainian].
  6. Nikitina, I.M. (Eds.) (2014). Tablytsia vytraty – vypusk Ukrainy za 2012 rik v osnovnykh tsinakh : statystychnyi zbirnyk [Table input – output of Ukraine for 2012 at basic prices: Statistical Yearbook ]. Kyiv: Derzhsluzhbastat Ukrainy [in Ukrainian].
  7. Nikitina, I.M. (Eds.) (2014). Palyvno-enerhetychni resursy Ukrainy za 2012 rik: statystychnyi zbirnyk [Fuel and energy resources of Ukraine in 2012: Statistical Yearbook ]. Kyiv: Derzhsluzhbastat Ukrainy [in Ukrainian].
  8. Husieva, I.I., Derhachova, V.V., Karaieva, N.V., & Serebrennikov, B.S. (2010). Modeliuvannia vplyvu intehratsiinykh rishen v enerhetytsi na peredumovy dosiahnennia staloho rozvytku terytorii [Modeling the impact of integration solutions in energy prerequisites for achieving sustainable development of the area] N.V. Karaieva (Ed.). (299–310). Cherkasy : Vydavets Chabanenko Yu.A. [in Ukrainian].
  9. Zharova, L.V., Kakutych, Ye.Yu., & Khlobystov, Ye.V. (2009) Ekolohichne pidpryiemnytstvo ta ekolohizatsiia pidpryiemnytstva: teoriia, orhanizatsiia, upravlinnia [Environmental greening business and entrepreneurship: theory, organization, management]. B.M. Danylyshyn (Ed.) – Sumy: VTD «Universytetska knyha» [in Ukrainian].
  10. Andrieieva, N.M., Barannik, V.O., & Khlobystov Ye.V. (2010). Stalyi rozvytok i ekolohichna bezpeka suspilstva v ekonomichnykh transformatsiiakh [Sustainable development and environmental security in the economic transformation of society]. Simferopol: PP «Pidpryiemstvo «Fieniks» [in Ukrainian].
 • Bublyk M. I. The system of indicators for the economic evaluation of direct technogenic damage capacity in the national economy [Internet source] / M. I. Bublyk // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 1. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_1/2015_1_4.pdf
 • URL