Industrial systems ecologization as an urgent need and necessity of modern development

Tarayevska Lesia Stepanivna
Ph.D. in Economics, Associate Professor of Management and Administration Sub-Department,
Chychul Christina-Maria Mykolayivna
Master of the Department of Ecology,
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine

 • The article explores issues concerning the activation of the production and economic activities based on environmental management, which is considered to be the basis for sustainable economic growth in Ukraine that requires appropriate governmental control of production systems ecologization mechanisms development and implementation that would not only function within acceptable environmental parameters, but also provide efficiency and profitability for business entities.
 • ecologization, production system, sustainable development, environmental management, resources, environmental goods, development.
 • Download full text of the article
 • 1. Amosha,O.I (2002). Lyudyna ta navkolyshnye seredovysche :ekonomichni problemy ekolohichnoyi bezpeky vyrobnytstva [People and the environment :economic problems of ecological safety of production] . Kyiv. Naukova dumka [ in Ukraine].
  2. Bilous, Yu.M. & Maciejko, K.N. (2005). Hlobalna perspektyva ii stalyі rozvytok [Global perspective and sustainable development]. Kyiv. [ in Ukraine].
  3. Barshcheuski, P.P.(1999) Ekolohichnist produktsiyi APC: ekonomika ta tehnolohiya [Sustainability of Agricultural Products: Economics and Technology]. Ekonomichni problemy vyrobnytstva ta spozhyvannya ekolohichno chystoyi produktsiyi APC – Economic problems of production and consumption of environmentally friendly products APC. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, (pp. 110-118). Sumy: SumSU [in Ukrainian].
  4. Veklych, O.O. (2003). Ekonomichnyy mehanizm ekolohichnoho rehulyuvannya v Ukrayini [The economic mechanism of environmental regulation in Ukraine]. Kyiv: UINSiR [in Ukrainian].
  5. Danylyshyn, B.M. & Veklych, O.O. (2008). Efekt dekaplinhu jak faktor vzayemozv’yazku mizh ekonomichnym zrostannyam i tyskom na dovkillya [Dekaplinhu effect as a factor in the relationship between economic growth and environmental pressures].5, Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].
  6. Danylyshyn, B.M. & Doroguntsov, S.I. & Mishchenko, V.S.(1999). Pryrodno-resursnyy potentsial staloho rozvytku Ukrayiny[Natural resource potential of sustainable development in Ukraine]. Kyiv: Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].
  7. Voovk, V.I. (1992). Ekolohichna ekonomika as suchasna intehralna nauka. Vytoky ta zasadnychi pryntsypy [Ecological economics like a modern integrated science. The origins and basic principles]. Retrieved from http://www.clubofrome.org.ua/arkh-v/ekolog-chna-ekonom-ka-yak-suchasna-ntegralna-nauka..html [in Ukrainian].
  8. Kravtsiv, V.S. Zhuk, P.V. (2013). Kontseptualni pryncypy rozrobky ta realizatsiyi derzhavnoyi prohramy staloho rozvytku Ukrayinskyh Karpat [Conceptual principles of development and implementation in programs of sustainable development of the Ukrainian Carpathians]. Ekonomika Ukrainy – Ukraine’s economy, 1, 4-11. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/EkUk_2013_1_2.pdf [in Ukrainian].
  9. Kravtsiv, V.S. (2012). Vahomyy vnesok in doslidzhennya “zelenoho” zrostannya ekonomiky rehionu [ An important contribution to the disquisition “green” economic growth in the region]. Rehionalna ekonomika – Regional Economics, 3, 2212-213. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/regek_2012_3_28.pdf [in Ukrainian].
  10. Shapar, A.G. Yemets, M.A. Skrypnyck, A.A. (2013). Zapochatkuvannya pryntsypiv staloho rozvytku ta nosfernyh idey V.I Vernadskoho v Ukrayini [Initiation the principles of sustainable development and ideas about Noosphere by Vernadsky, V.I in Ukraine]. Naukova spadschyna V.I Vernadskoho i suchasnist [Scientific Heritage of Vernadsky V.I and nowadays]. Bagrov, N.V.(Eds.). Simferopol, Arial, [in Ukrainian].
  11. Burkyns’kyi, B.V. Rudenko, L.G. Shapar, A.G. (2012). Mоdel staloho rozvytku dlya Ukrayiny: systemnyy pidhid, metodolohiya perehodu [The model of sustainable development for Ukraine: a systematic approach, methodology of transition]. Odesa. Institute of Geography National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].
  12. Baumol, William J.; Oates, Wallace E.; with contributions by V. S. Bawa and David F. “8 Detrimental externalities and nonconvexities in the production set”. The Theory of environmental policy (Second ed.). Cambridge: Cambridge University Press. pp. x+299. Bradford (1988). doi:10.2277/0521311128. [in English].
  13. Boulding K.E. (1966). The economics of the Coming Spaceship Earth, first published in K.E Boulding, Environmental Quality in a Growing Economy, Baltimore. The Johns Hopkins University Press. (1993). Reprinted in: H.E. Daly & K.N Townsend (eds.), Valuing the Earth – Economics, Ecology, Ethics, Cambridge, MA & London: The MIT Press, pp 297-309. [in English].
  14. Boulding, K. E. (1991). What do we want to sustain? Environmentalism and human evaluations. Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability. R. Costanza. New York, Columbia University Press: 367-383. [in English].
  15. Gore, Al,(2000). Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit, New edition, 2000-07-26, Earthscan Publications Ltd. [in English].
  16. Mey, K. (2004). Informatsiyne suspilstvo , skeptychnyy pohlyad [Information Society, skeptical point of view]. (M.Voytsytska Trans.). Kyiv. [in Ukrainian].
  17. Korb, B. Nachylhaut, P. (1992). Ekonomicheskie stimuly ohrany okruzhayuschey sredy v SShA. [Economic incentives for environmental protection in the United States]. Ekonoomika and mat. metody – Economics and Mathematical Methods. 5-6. 754–760 [in Russian].
  18. Danilov-Danil’yan, K.S. Losev, Igor E. Reyf.(2009). Sustainable Development and the Limitation of Growth. Springer/Praxis. UK,Chechester. pp262 [in English].
  19. Gofman K.G., Gusev A.A. (1994). La fiscalité et de l’Environnement [Taxation and Environment in Russia Federation]. Taxation and the Environment in European Economics in Transition. Paris. OECD. [in French].
  20. Spash, C. L. (1999). The development of environmental thinking in economics. Environmental Values, 8(4), 413-435. [in English].
  21. Spash, C. L. (2011). Social ecological economics: Understanding the past to see the future. American Journal of Economics and Sociology 70(2), 340-375.[in English].
  22. Hryniv, L.S. (2001), Ekolohichno zbalansovana ekonomika-problemy teoriyi [Environmentally sustainable economy – problems of theory]. Lviv. [in Ukrainian].
  23. Hardashuk, T.V. (1994). Ekolohiya i ekonomika: poshuk shlyahiv uzhodzhennya [Ecology and economy: finding the ways to harmonize]. Ontolohichni problemy kultury. [Ontological issues of cultural]. Kyiv, Naukova Dumka. [ in Ukrainian].
  24. Hardashuk, T.V.(2003). Kontseptualni zasady suchasnoho ekolohizmu [Conceptual foundations of modern ecologism]. Kontseptualni vymiry ekolohichnoyi svidomosti. [Conceptual dimensions of environmental awareness]. Kyiv, PARAPAN. [in Ukrainian].
  25. Drobnokhod, M.I, Volvach, F.V, Ivanenko, S.I. (2000). Kontseptualni osnovy formuvannya ekolohichnoho myslennya ta zdibnostey lyudyny buduvaty harmoniyni vidnosyny z pryrodoyu [Conceptual bases of formation ecological thinking and abilities for building a harmonious relationship with natur]. Kyiv, MAUP. [ in Ukrainian].
  26. Shpylyk, S, Falovych, V. (2012). Ekomarketynh as instrument polipshennya imidzhu pidpryemstva [Eco Marketing as a tool to improve image of company]. Sotsialno-ekonomichni ta problemy krayiny [Socio-economic problems and the country]. Retrieved from http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12ssvpip.pdf. [in Ukrainian].
  27. Consumer perspectives on “gren” apparel (2013). COTTON INCORPORATED (External Source: Forbes.com) Retrieved from http://www.cottoninc.com/corporate/Market-Data/SupplyChainInsights/consumer-perspectives-on-green-apparel/[in English].
  28. Vesnyanka, O. (2013). Ukrayinskyy rynok in ochikuvanni “eco-shoperiv” [Ukrainian market in anticipation of eco buyers]. Retrieved from http://dw.de/p/18OMu, [ in Ukrainian].
 • Tarayevska L. S. Industrial systems ecologization as an urgent need and necessity of modern development [Internet source] / L. S. Tarayevska, C.-M. M. Chychul // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 1. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_1/2015_1_11.pdf