Application of cyclically oriented forecasting: modern approaches to business management

Kologryvov Yaroslav Igorovych
Post-graduate of Management Department, Faculty of Management and Marketing,
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

 • We have identified the necessity to use cyclical forecasting in business and a sequence of development of this method based on innovation and expertise. We have further determined possible transitions between innovations which implies that technological advancement significantly facilitates growth. We have analyzed functional dependence of S-curve with the learning curve in identifying the zones with most potential growth, accelerated growth, and zone closest to asymptote.
 • management, recurrence, prediction, energy.
 • Download full text of the article.
 • 1. Blyznyuk T. P. Vplyv tsyklichnosti rozvytku ekonomiky na innovatsiynu diyalnist pidpryyemstva : monohrafiya / T. P. Blyznyuk; Khark. nats. un-t radioelektron. – Kh.: INZhEK, 2008. – 349 p.
  2. Nauchnoe nasledie N. D. Kondrateva v kontekste razvitiya rossiyskoy i mirovoy sotsialno-ekonomicheskoy myisli / N. D. Kondratev, Yu. V. Yakovets // – M. : MFK, 2002. – 473 p.
  3. Yakovets Yu. V. Tsiklyi, krizisyi, prognozyi / Yu. V. Yakovets // – M.: Nauka, 1999. – 447 p.
  4. Ivanov V. V. Osnovnyie problemyi ekonomicheskoy statiki i dinamiki / V. V. Ivanov, M. S. Kovaleva. – M.: Nauka, 1991 – 567 s.5. Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diyalnist : zakon Ukrayiny : za stanom na 04 serp. 2011 r. / Verkhovna Rada Ukrayiny. – Ofits. vyd. – K.: Parlam. vyd-vo, 2011. – 31 p.
  6. Pro priorytetni napryamy innovatsiynoyi diyalnosti v Ukrayini : zakon Ukrayiny : vid 8 veresnya 2011 roku za № 3715-VI / Verkhovna Rada Ukrayiny. – Ofits. vyd. – K.: Parlament. vyd-vo, 2003. – 93 p.
  7. Science and Engineering Indicators – 2000, National Science Board : Subcommittee on Science & Engineering Indicators. – Wash., 2000. – Volume 2. – 603 р.
  8. Kondratiev N. D. Bolshie cikly konjuktury: doklady i ih obsuzhdenie v Institute ekonomiki / N. D. Kondratiev, D. I. Oparin // M. 1928. – 287 p.
  9. Blank I. A. Osnovy finansovogo menedzhmenta / I. A. Blank. – K.: Nika-Centr: El’ga, 2011. – T. 2. – 688 p
  10. Korjagina S. V. Doslidzhennja rozvytku pidpryjemstv na stadijah ihnogo zhyttjevogo cyklu / S. V. Korjagina // Visnyk nacionalnogo universytetu «Lvivska politehnika». – 2006. – № 4 (554). – S. 24 – 29.
 • Kologryvov Y. I. Application of cyclically oriented forecasting: modern approaches to business management [Internet source] / Y. I. Kologryvov // Economic Processes Management. – 2014. – № 1. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2014_1/2014_1_2.pdf
 • URL