Innovative-marketing directions of recreational-tourism industry in Ukraine

Shevchenko Hanna Mykolayivna
PhD, Associate Professor, Associate Professor of Management Department,
Ivanova Tetyana Evgenivna
Master of Marketing,
Sumy State University, Ukraine

 • In the article the necessity of the development of recreational-tourism industry in Ukraine, despite the difficult political and economic situation in the country, based on the innovative marketing activities is grounded. The features of recreation areas on the analysis of the relevant natural resources are described, and the marketing activities for the development of recreational-tourist areas of Ukraine are proposed, in particular the creation of the database objects of recreational management, using the tool of marketing generations, the strengthening cooperation with government agencies and travel agencies.
 • recreational-tourism industry, development, innovative-marketing directions, Ukraine.
 • Download full text of the article
 • 1. Matyukhin, V.O., Kashuba, Y.M., Kobzyeva, O.V. (2007). Model strategiyi rozvytku turyzmu [The model of regional tourism development strategy]. Sotzialno-ekonomichni doslidzhennya v perehidnyy period. Resursne zabezpechennya intelektualno-innovatziynogo rozvytku regionu – Socio-economic research in transition. Resource provision of the intellectual-innovative development. Instytut regionalnyh doslidzhen NAN Ukrayiny, 3(65), 235-247 [in Ukrainian].
  2. Pravyk, Y.M. (2008). Marketyng turyzmu [Tourism marketing]. Kyyiv: Znannya [in Ukrainian].
  3. Goblyk-Markovych, N.M. (2010). Aktyvizatziya marketyngovogo zabezpechennya rozvytku turystychnoyi sfery regionu [Enhancing of the marketing support tourism development in the region]. Ekonomika. Upravlinnya. Innovatziyi – Economy. Management. Innovation, 2(4) [in Ukrainian].
  4. Illyashenko, S.M., Illyashenko, N.S., Shcherbachenko, V.O. (2013). “Zelenyy” turyzm yak odyn z napryamkiv stalogo rozvytku regionu [“Green” tourism as one of the directions of sustainable development in the region]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine, 8, 33-39 [in Ukrainian].
  5. Tyelyetov, O.S. (2014). Doslidzhennya ta perspektyvy rozvytku turystychnogo brendu Ukrayiny [Research and development prospects of Ukraine tourism brand]. Marketyng i menedzhment innovatziy – Marketing and management innovation, 1, 27-42 [in Ukrainian].
  6. Shkola, I.M. (2003). Menedzhment turystychnoyi industriyi [Management of tourism industry]. Chernivtzi: Knygy XXI [in Ukrainian].
  7. Ostapyuk, N.I. (2009). Brending – nevid’yemna skladova turyzmu [Branding is an integral component of tourism]. Industriya gostynnosti u krayinah Yevropy – Hospitality industry in European countries. Simferopol: ViTroPrynt, 133-136 [in Ukrainian].
  8. Hall, M. (2013). Social marketing and tourism: what is the evidence? – http://www.academia.edu/2924276/Social_marketing_and_tourism_what_is_the_evidence.
  9. Dwyer, L., Spurr, R. (2011). Tourism economics summary / STCRC Centre for Economics and Policy. – http://www.crctourism.com.au/wms/upload/resources/ Tourism%20Economics%20Summary%20WEB.pdf.
  10. Deyneka, L.A., Zheltykova, S.V. (2012). Razvitiye rekreazionnyh zon v Ukraine [The development of recreational areas in Ukraine]. Kultura narodov Prichernomoriya – Culture of Black Sea people, 221, 39-41 [in Russian].
  11. Gavrilenko, O.P. (2008). Ekogeografiya Ukrayiny [Ecogeography of Ukraine]. Kyyiv: Znannya [in Ukrainian].
  12. Prirodno-rekreatzionnyye resursy Ukrainy [The nature-recreational resources of Ukraine] (2012). – http://www.recreation.ecotour.com.ua/home /recreation/102-2012-01-26-08-32-19 [in Russian].
  13. Nezvychayni mistzya vidpochynku v Ukrayini [Unusual destinations in Ukraine] (2012). – http://ubr.ua/leisure/travel/neobychnye-mesta-otdyha-v-ukraine-etim-letom-294252 [in Ukrainian].
 • Shevchenko H. M., Ivanova T. E. Innovative-marketing directions of recreational-tourism industry in Ukraine [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2015. № 3. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_3/2015_3_14.pdf